Την Παρασκευή 8.7.22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ του ΣΕΜΜΑ με τον Υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη.

Στον κ. Υπουργό κατατέθηκε πλήρης φάκελος με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία αποτέλεσαν και την ημερήσια διάταξη της συνάντησης:

1. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μαίας/μαιευτή-απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων

2. Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από μαίες-μαιευτές

3. Έγγραφο με θέμα: «Ανάγκη προκήρυξης θέσεων μαιευτικής όχι μόνο στην κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.), αλλά και στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.).»

4. Έγγραφο με θέμα: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας δυνάμει της υπ’ αριθμ. γ2α/23976 κοινής απόφασης των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 2730/02.06.2022) και κατάργηση οργανικών θέσεων μαιών/-ευτών.»

5. Πρόταση καθηκοντολογίου Μαιών-Μαιευτών

6. Πρόταση σχετικά με προϋποθέσεις λειτουργίας Κέντρων Μαιών

7. Οργανισμοί νοσοκομείων και μαιευτικό επάγγελμα (ενδεικτικά εστάλη η εισήγηση που αφορά το Νοσοκ. Αττικόν)

8. Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την υποστελέχωση μαιευτηρίων-μαιευτικών/γυναικολογικών τμημάτων της χώρας.