Από τον Απρίλη του 1934, δημιουργήθηκε ο πρώτος Πανελλήνιος Σύλλογος Μαιών. Αφορούσε όλες τις Μαίες ανά την επικράτεια, επιστήμονες αλλά και πρακτικές.

Στις 28-12-1955 ιδρύεται ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σ` αυτόν υποχρεούνται όλες οι Μαίες που ασκούν το μαιευτικό επάγγελμα σε όλη την χώρα, να είναι εγγεγραμμένες και να το αποδεικνύουν με την κατ` έτος ανανέωση της μαιευτικής τους ταυτότητες.

Διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα άσκησης του μαιευτικού επαγγέλματος, (όπως ακριβώς συμβαίνει με τον ιατρικό και το νομικό σύλλογο). ΦΕΚ 317 Β.Δ. 28-12-55.

Σκοπός της σύστασης του Σ.Ε.Μ. είναι η μέριμνα περί της επιστημονικής και ηθικής εξυψώσεως του μαιευτικού επαγγέλματος, καθώς και η προσαρμογή των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων των μαιών, προς το γενικότερο συμφέρον.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται κυρίως:

1.      Με την μέριμνα περί της αρτιότερης επιστημονικής κατάρτισης των μαιών-των.

2.      Με την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μαιών και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

3.      Με την καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινού συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μαιών, με σκοπό την πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής τους.

4.      Με τον έλεγχο της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των νόμων και κανονισμών, που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των μαιευτών.

5.      Με την μελέτη των συνθηκών ασκήσεως του μαιευτικού επαγγέλματος, την παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους , καθώς και με την υποβολή προτάσεων, πληροφοριών και γνωμών που αφορούν την βελτίωση της μαιευτικής νομοθεσίας γενικώς.

Όργανα διοικήσεως του Σ.Ε.Μ. είναι η Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνέλευση συγκαλείται άπαξ του έτους τακτικά, ή έκτακτα εφ` όσον το ζητήσει εγγράφως το 1/10 των εγγεγραμμένων μελών. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζονται με εσωτερικό κανονισμό εγκεκριμένο από το Νομάρχη. Το Δ.Σ του Σ.Ε.Μ.Α αποτελείται από την Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, την Γραμματέα, την Ταμία και τα μέλη.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ διενεργούνται κάθε τρία έτη, ημέρα Κυριακή, μήνα Φεβρουάριο και τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ είναι επανεκλέξιμα. 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που εξασκούν για δύο τουλάχιστον χρόνια το μαιευτικό επάγγελμα, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη εκείνα που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο τουλάχιστον τρεις μήνες προ της ορισθείσης ημερομηνίας για τις εκλογές.

Ο Σύλλογός μας είναι μέλος του ΕΜΑ (European Midwives Association), του ICM (International Confederation of Midwives) και της WHO (World Health Organization). Και εκπροσωπεί τη χώρα μας στους Οργανισμούς αυτούς.

Όμως ο Σύλλογός μας δεν αποτελείται μόνο από τα μέλη του Δ.Σ. Αποτελείται από όλους μας, μαίες και μαιευτές. Η συμβολή όλων, κατά το δυνατόν, μπορεί να αναδεικνύει και να προάγει τη λειτουργία του, αλλά και το μαιευτικό επάγγελμα.