ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 “Επιστημονική οργάνωση και παρακολούθηση έργου-Υποστηρικτικές ενέργειες υλοποιησης, προβολής και εξωτερικής αξιολόγησης” ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Κατάρτιση και πιστοποίηση Μαιών-Μαιευτών σε ειδικοτητες αιχμής”, με κωδικό ΟΠΣ(MIS)

5002380

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 02/11/2018Επισυναπτόμενα Αρχεία:

https://semma.gr/wp-content/uploads/2020/04/ProsklisiEkdilosisEndiaferontos_20181015__2__1_499000015.pdf