Μαία για ιατρείο-Ψυχικό

Απαραίτητα προσόντα:Κάτοχος πτυχίου Μαιευτικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία σε γυναικολογικό ιατρείο, εμπειρία σε φυσιολογικό τοκετό, άριστη γνώση Αγγλικών (γνώση Γαλλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί), εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη και άριστη γνώση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα εκτιμηθεί, κάτοχος αυτοκινήτου.
Συνθήκες εργασίες: Άριστες συνθήκες εργασίας και αποδοχές ανάλογες των προσόντων.
ΑρμοδιότητεςΣυμμετοχή σε τοκετούς , ενημέρωση και παρακολούθηση επιτόκων, οργάνωση και ενημέρωση γυναικών για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γραμματειακή υποστήριξη γιατρού και οργάνωση γυναικολογικού ιατρείου, ενημέρωση ασθενών στην Αγγλική γλώσσα, παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων.
 Αποστολή βιογραφικού στο email: kgiatras@otenet.gr