ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ/ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους πως  για το ανωτέρω θέμα, του ΔΣ του ΣΕΜΜΑ έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

 

Αθήνα 01/02/2021

Αρ. πρωτ. 61

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κα Νίκη Κεραμέως

και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Κο Βασίλειο Κοντοζαμάνη

Αξιότιμοι Κυρία και Κύριε Υπουργέ,

παρακαλώντας Σας να  προβείτε στις δέουσες ενέργειες, ώστε να δοθεί μία οριστική λύση στο ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε κολλέγια εγκατεστημένα στην Ελλάδα και επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα της μαίας/ του μαιευτή στην Ελλάδα.

Με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) επέρχονται τροποποιήσεις στο καθεστώς αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του π.δ. 38/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 10 περ. α) του Ν.4763/2020: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 4635/2019 (Α` 167) για την εξέτασή τους από επαγγελματικές οργανώσεις, υποβάλλονται με ευθύνη των ενδιαφερόμενων εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στους ενδιαφερόμενους τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί, καθώς και το τυχόν καταβληθέν παράβολο».  Επίσης, σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 10 του άρθρου 164 του Ν.4763/2020: «ε) Οι επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να ενημερώσουν ατομικά με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους της περ. α’  για τις προβλέψεις της ίδιας περίπτωσης». Αλλά και στην παρ. 6 περ.5 και 6 του άρθρου 164 του Ν.4763/2020 (η οποία τροποποιεί τις παρ. 4, 5 και 6 του π.δ. 38/2010) προβλέπεται ότι: «5. Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).  6. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.»

Συνεπεία των ανωτέρω, έπειτα από την δημοσίευση του Ν.4763/2020, καθίσταται αντιληπτό ότι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί πλέον την μοναδική αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε κολλέγια εγκατεστημένα στην Ελλάδα και επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα της μαίας/ του μαιευτή στην Ελλάδα. Προς ενίσχυση των προαναφερομένων, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σε εννέα (9) ενδιαφερόμενες αποφοίτους απαντητικές επιστολές (είχαν αποστείλει σχετικές αναφορές για την μη αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων από τον Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), οι οποίες κοινοποιήθηκαν και στον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) (επισυνάπτονται στην παρούσα) και με τις οποίες -βασιζόμενος στην πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας- τους γνωστοποίησε ότι αρμόδια αρχή για την εξέταση του ζητήματος έχει καταστεί από 21.12.2020 και εφεξής το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και ο Σ.Ε.Μ.Μ.Α. οφείλει να ενημερώσει σχετικά όλες τις ενδιαφερόμενες, ώστε να υποβάλλουν εκ νέου τον φάκελό τους στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν . Ως εκ τούτου οι αναφορές τους τέθηκαν στο αρχείο και ο Συνήγορος τούς ενημέρωσε ότι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν νέα αναφορά στην περίπτωση που το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. καθυστερήσει πέραν της προαναφερόμενης προθεσμίας να προβεί στην χορήγηση απάντησης στο αίτημά τους.

Παρόλα αυτά, όπως πληροφορηθήκαμε σχετικώς από ενδιαφερόμενη απόφοιτη, η οποία είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και ενημερώθηκε προφορικά, το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. δεν δέχεται επικαλούμενο ζήτημα (αν)αρμοδιότητας.

Κατόπιν τούτων σας παρακαλούμε θερμώς για την συνδρομή Σας,

ώστε να καταστεί σαφές ποιός φορέας είναι αρμόδιος για την εξέταση των φακέλων των ενδιαφερομένων μαιών/ μαιευτών, ώστε να προχωρήσει  άμεσα η διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων και να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία τους.

 

Με ιδιαίτερη τιμή

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                                                                                              Η Γραμματέας

Βικτωρία Βιβιλάκη                                                                                                 Χρυσούλα Τάσκου