Παρακαλούμε πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την σχετική απόφαση:

ΘΕΜΑ 34ο ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ